Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.kmdelikatesy.pl

Sklep Internetowy K&M DELIKATESY reprezentowany jest przez Zdzisławę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&M DELIKATESY ZDZISŁAWA KALINOWSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 24, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej dla m.st.Warszawy pod numerem 101096. NIP: 952-000-25-30. Regon numer: 130374895-00027.

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego K&M DELIKATESY działającego pod adresem elektronicznym www.kmdelikatesy.pl, w tym w szczególności zasady składania zamówień, dostawy towarów, uiszczenia przez Klientów ceny sprzedaży, składania i rozpatrywania reklamacji, odstępowania od zawartych umów.

§ 2

 1. Sprzedającym jest Zdzisława Kalinowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&M DELIKATESY ZDZISŁAWA KALINOWSKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 24, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej dla m.st. Warszawy pod numerem 101096. NIP: numer 952-000-25-30. Regon numer: 130374895-00027;
 2. Klientem/Zamawiającym jest pełnoletnia osoba fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 3. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej sklepu internetowego są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które Klient ponosi dodatkowo, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówień jest możliwy:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 609-910-799,
  2. za pośrednictwem poczty e-mail: cok@kmdelikatesy.pl,
  3. listownie, na adres Sprzedawcy: K&Delikatesy, ul. Wspólna 24, 05-075 Warszawa - Wesoła.

§ 3

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zarejestrowanie się przez Klienta, poprzez wypełnienie formularza, założenie konta oraz uzyskanie własnego loginu, akceptacja Regulaminu sklepu, dostępnego na stronie internetowej (www.kmdelikatesy.pl).
 3. Zamówienie napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych jest możliwe wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
 4. Poprzez złożenie zamówienia zawierającego alkohol, Zamawiający oświadcza, że jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sprzedawca może sprzedać alkohol.
 5. Poprzez złożenie zamówienia zawierającego wyroby tytoniowe, Zamawiający oświadcza, że jest osobą, której zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Sprzedawca może sprzedać wyroby tytoniowe.
 6. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia Klienta. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 4

Zamówienia są dostarczane tylko na obszarze kodów pocztowych znajdujących się w bazie danych Sklepu. W celu weryfikacji, czy pod dany adres realizowana jest przez Sprzedawcę dostawa, należy dokonać sprawdzenia na stronie internetowej www.kmdelikatesy.pl (blok w nagłówku strony).

§ 5

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z przyjętym zamówieniem z wyłączeniem ust. 2.
 2. W przypadku wystąpienia braku towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który według swojego wyboru będzie mógł:
  1. wyrazić zgodę na zakup zaproponowanego mu towaru zamiennego w miejsce towaru brakującego,
  2. zrezygnować z brakującego towaru, żądając realizacji zamówienia w pozostałym zakresie,
  3. zrezygnować z całego zamówienia.
 3. W przypadku, wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia opcji wyłączającej nawiązanie przez Sprzedawcę kontaktu z Klientem w związku z realizacją złożonego zamówienia tj. m.in. w celu poinformowania Klienta o niedostępności zamówionego towaru, uznaje się, iż nastąpiło wyrażenie zgody przez Klienta na zrealizowanie przez Sprzedawcę zamówienia z pominięciem produktów aktualnie niedostępnych w sklepie.

§ 6

Koszty dostarczenia zakupów:

 • zamówienie o wartości do 60,00 zł - opłata za transport wynosi 30,00 zł.
 • zamówienie zakupów o wartości od 60,01 zł do 120,00 zł - opłata za transport wynosi 20,00 zł.
 • zamówienie zakupów o wartości od 120,01 zł do 200,00 zł - opłata za transport wynosi 10,00 zł.
 • zamówienie zakupów o wartości powyżej 200,01 zł - dostawa gratis.

W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów dowozu w wysokości 20,00 zł niezależnie od wartości zamówienia.

§ 7

Terminy realizacji dostaw:
Zamawiający określa termin dostawy w przedziałach godzinowych danego dnia maksimum z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Od poniedziałku do soboty:
9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00.
W niedzielę:
11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00.
Zamówienie musi być złożone minimum 4 godziny przed terminem realizacji dostawy.

§ 8

Informacje o ogólnych warunkach dostawy:

 • Klient posiada możliwość osobistego odbioru towaru w Warszawie przy ul. Wspólnej 24 (Wesoła), po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia przez Klienta.
 • Dostawca posiada przy sobie nie więcej niż 100,00 zł w celu wydania reszty.
 • Dostawca ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol i wyroby tytoniowe o okazanie dowodu tożsamości w celu weryfikacji pełnoletności. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią dostawca nie wyda alkoholu i wyrobów tytoniowych. Dostawca może odmówić wydania alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku nieokazania przez osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol lub wyroby tytoniowe dokumentu potwierdzającego wiek lub w przypadku wskazującym na spożycie alkoholu, co spowoduje odmowę wydania zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty próby dostawy według stawek wynikających z niniejszego regulaminu (§ 6).
 • Dostawca nie realizuje zwrotu kaucji za opakowania zwrotne. Istnieje możliwość zwrotu opakowań w stacjonarnych sklepach sieci K&M Delikatesy za okazaniem dowodu zakupu.

§ 9

 1. Przy dostawie towaru Klient ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem i potwierdzić odbiór zamówienia.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, Klient może odmówić przyjęcia towaru i odstąpić od zawartej umowy.

§ 10

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • gotówka przy odbiorze,
 • karta płatnicza przy odbiorze,
 • bony podarunkowe, żywieniowe i premiowe Sodexo.

§ 11

 1. Klient może złożyć reklamacje:
  • mailowo pod adresem cok@kmdelikatesy.pl,
  • osobiście w sklepie K&M Delikatesy przy ul. Wspólnej 24 (05-075, Warszawa - Wesoła),
  • za pośrednictwem poczty na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
 2. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub listową.

§ 12

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem realizuje składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia do Sprzedającego.
 3. Prawo odstąpienia od umów, o których mowa powyżej w § 12ust. 1 i 2 nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić niezwłocznie rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych Klienta/Zamawiającego (zwanych łącznie dalej „Klientem”), przekazanych przy rejestracji konta oraz logowaniu się (w tym: adres bieżącej dostawy) jest Zdzisława Kalinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą K&M Delikatesy Zdzisława Kalinowska z siedzibą w Warszawie  Wesołej przy ul. Wspólnej 24 (kod pocztowy 05-075 Warszawa Wesoła) REGON 130374895, NIP 952-000-25-30.
 2. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez cały okres posiadania konta w serwisie sklepu K&M Delikatesy dla celów realizacji i obsługi zamówień
  zgodnie z obowiązującym Regulaminem, oraz na potrzeby marketingowe. Każdorazowo dane osobowe są przechowywane oraz przetwarzane w zakresie zgodnym z udzielonymi przez Klienta zgodami.
 3. Klient ma prawo w każdym czasie do wycofania udzielonych zgód lub ich modyfikacji.
 4. Odbiorcą przekazanych danych osobowych mogą być dodatkowo podmioty świadczące usługi niezbędne dla realizacji zamówień, w tym usługi w zakresie dostawy, marketingu, administracji oraz serwisu.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, wraz z zastosowaniem profilowania w celu zindywidualizowanego dopasowania oferty dla potrzeb konkretnego Klienta lub ich grupy.
 6. W przypadku usunięcia konta w serwisie sklepu K&M Delikatesy dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, za wyjątkiem danych niezbędnych dla celów rozpatrywania reklamacji oraz potrzeb marketingowych (dot. danych: imię, nazwisko, adres email, wyrażone zgody, historia zamówień). Dane te będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia konta (za wyjątkiem sytuacji w której Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich). Dane Klienta składającego zamówienie bez rejestracji konta są przechowywane na powyższych zasadach przez okres 3 lat od dnia realizacji ostatniego zamówienia.
 7. Klient może w każdym czasie uzyskać wgląd do swoich danych osobowych wraz z możliwością dokonania ich zmiany lub usunięcia (w tym cofnięcia zgody na ich przetwarzanie).
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne.  Administrator zastrzega możliwość uzależnienia rejestracji konta lub złożenia zamówienia od wyrażenia zgody w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówień.
 9. Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana lub zmieniona w każdym czasie (wycofanie lub zmiana nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed wycofaniem lub zmianą).
 10. Wnioski w zakresie wyrażonych zgód mogą być kierowane drogą mailową lub pisemną na adresy wskazane w zakładce „Kontakt”.
 11. Warunkiem rejestracji konta Klienta lub złożenia zamówienia, w zakresie związanym z uregulowaniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu email przez Zdzisławę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&M Delikatesy Zdzisława Kalinowska z siedzibą w Warszawie  Wesołej przy ul. Wspólnej 24 (kod pocztowy 05-075 Warszawa Wesoła) REGON 130374895, NIP 952-000-25-30,  w celu realizacji zamówionych dostaw (w tym ich rozliczenia oraz rozpatrzenia i realizacji reklamacji).
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta (w tym przetwarzanie zautomatyzowane) - imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu email, historii dostaw przez Zdzisławę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&M Delikatesy Zdzisława Kalinowska z siedzibą w Warszawie  Wesołej przy ul. Wspólnej 24 (kod pocztowy 05-075 Warszawa Wesoła) REGON 130374895, NIP 952-000-25-30,  w celu kierowania marketingu bezpośredniego (newsletter, informacje handlowe, kupony rabatowe) oraz w celu profilowania, w tym kierowania zindywidualizowanej oferty handlowej, jest dobrowolna i nie stanowi warunku rejestracji lub realizacji zamówień.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Do góry