VANISH OXI ACTION ODPLAMIACZ HYGIENE 1L

45383973/20220317

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


940

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 940


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Dodatkowe informacje: Myj ręce po użyciu. Nie niepokoić się, jeśli w wyniku kontaktu ze skórą nastąpi jej zbielenie. Efekt zbielenia jest czasowy i odwracalny. W przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wrażliwej skóry zaleca się stosować rękawice ochronne. Nie mieszać z innymi produktami. Środek krótkotrwale wybielający skórę. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Spłukać skórę wodą. Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Natychmiast zapewnić pomoc lekarska. Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciepłym strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeżeli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Wdychanie: Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej spokój i warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie płukać dużą ilością wody. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Połknięcie: Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Wypłukać usta wodą (bez połykania). Skutki uboczne: Kontakt z okiem: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Wdychanie: Mogą wydzielać się gazy, pary lub mgły, które są silnie drażniące dla dróg oddechowych. Kontakt ze skórą: Działa drażniąco na skórę. Połkniecie: Może powodować oparzenie ust, przełyku, żołądka. Zabija bakterie. Produkt bakteriobójczy przeznaczony do chemicznej dezynfekcji tkanin podczas procesu namaczania. Produkt nie jest przeznaczony do chirurgicznej/medycznej dezynfekcji tkanin. Produkt przechowywać pod zamknięciem w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. usuwać produkt, odpady produktu i jego opakowanie w sposób bezpieczny. należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi, nieoczyszczonymi lub niewypłukanymi pojemnikami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego produktu i jego odpadów do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! Vanish Oxi Action Extra Higiene - Płyn. Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo. Zawiera: Nadtlenek wodoru, czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo chlorki i Alkohole C13-15, rozgałęzione i linowe, oksyetylenowane. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować ochronę oczu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usuwać. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowym i międzynarodowymi przepisami. Numer pozwolenia: 4022/10

Cechy


usuwanie plamy i higiena, zabija 99,9% bakterii*, odplamiacz bezpieczny dla tkanin i kolorów**, usuwa plamy i dezynfekuje*, na kolorowych i białych tkaninach, *dotyczy procesu namaczania w 40°C przez 1 godzinę, **tkaniny codziennego użytku jak bawełna

Pozostałe informacje


Cleanright.eu - www.cleanright.eu, Członek Karty Vanish jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.


Do góry