CAREX SENSITIVE ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO RĄK 50ML

46055128/20220627

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


50

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 50


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Substancja czynna: etanol 70 g/100 g. Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nr pozwolenia: 6963/17

Opis produktu


Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo.

Adres zwrotny


Podmiot odpowiedzialny: PZ Cussons Polska S.A. ul. Chocimska 17 00-791 Warszawa Poland +48 (22) 852 86 00 www.cussonscarex.com

Kraj


Kraj pochodzenia: Indonezja


Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3 ml produktu wcierać w dłonie przez 60 s. Tylko do zewnętrznego stosowania.

Kategorie


Pielęgnacja skóry i włosów, Mydła, dezodoranty i kosmetyki kąpielowe, Mydła i mydła w płynie


Do góry