AIR WICK ODŚWIEŻACZ KSIĘŻYCOWA LILIA WKŁAD 19ML

Pochodzenie


Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w UE.


Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


19

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 19


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Air Wick elektryczny odświeżacz powietrza o zapachu Księżycowa lilia otulona satyną. Uwaga. Zawiera: Linalool, Citral, Benzoic Acid, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Isoeugenol, Cinnamaldehyde. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera: 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Coumarin, Allyl Cyclohexylpropionate i Delta-Damascone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. ZAPOZNAJ SIĘ ZE ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI. ZACHOWAJ OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE. ZAWSZE WYJMIJ WTYCZKĘ Z KONTAKTU PRZED WŁOŻENIEM LUB WYJĘCIEM WKŁADU. NIE UMIESZCZAJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WTYCZKA JEST NARAŻONA NA UDERZENIA. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, przed jego usunięciem należy wyłączyć zasilanie w gnieździe. Nie stosuj przedłużaczy ani listew zasilających. Stosuj wewnątrz pomieszczeń. TRZYMAJ W POZYCJI PIONOWEJ. Nie obsługuj mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, wyłączaj go na noc. Podczas używania produktu upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół urządzenia nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Aby wyczyścić urządzenie, wyjmij wtyczkę z kontaktu i użyj suchej ściereczki. Opakowania po produkcie mogą być poddane recyklingowi jedynie po ich całkowitym opróżnieniu. UŻYWAJ WKŁADÓW DO ODŚWIEŻACZY AIR WICK WYŁĄCZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. UŻYWANIE WKŁADÓW INNYCH PRODUCENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWAĆ POŻAR. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DOROSŁYCH. Nieprzeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej

Opis produktu


Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Air Wick o zapachu księżycowa lilia otulona satyną Aż do 120 dni zapachu* *przy najniższym poziomie zużycia przez 12 godzin dziennie

Adres zwrotny


RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Kraj


Kraj pochodzenia: Produkt UE


Pozostałe informacje


Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.


Do góry