BRISE ONE TOUCH MINI SPRAY JAPANESE GARDEN 10ML

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


10

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 10


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Glade touch & fresh Relaxing Zen, zapas do odświeżacza powietrza Zawiera: linalol, izoeugenol. Niebezpieczeństwo Skrajnie łatwopalny aerozol. ciśnieniem: Pojemnik pod Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując razie długotrwałe skutki. W konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Zawiera: citronellol, 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, geraniol, salicylan benzylu, ?-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, izocyklocytral, 3-(4-tert-butylofenylo)propionaldehyd, octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, aldehyd ?-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zachowaj opakowanie główne ze środkami ostrożności dotyczącymi stosowania.

Opis produktu


Glade touch & fresh Relaxing Zen Glade touch & fresh to skoncentrowana świeżość* w dyskretnym, stylowym opakowaniu. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wypełnić pomieszczenie świeżością. *W porównaniu do koncentracji zapachu w aerozolu Glade.

Cechy


True Scent Technology - dla trwałego zapachu czystości, zapach wzbogacony olejkami eterycznymi

Adres zwrotny


SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Przygotowanie i stosowanie


Nie kierować w stronę twarzy.

Adres producenta


SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Aerozole, Odświeżacze powietrza i zapachy do domu


Do góry