OFF SPRAY PRZECIW KOMAROM I KLESZCZOM 100ML

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


100

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 100


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


OFF! Protect aerozol Niebezpieczeństwo Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą. W przypadku utrzymujących się objawów wezwać lekarza. Ochrona środowiska: Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem. Postępowanie z odpadami: Produkt i jego opakowanie należy usuwać w bezpieczny sposób. Nie używać ponownie pustych pojemników. Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) (CAS 134-62-3) 15 g/100 g. Produkt odstraszający (PT19) komary. Nr pozwolenia: PL/2019/0356/MR.

Opis produktu


Produkt odstraszający (PT19) komary (osobniki dorosłe: Culicidae) do stosowania na odsłoniętą skórę człowieka. Płyn w postaci aerozolu do powszechnego użytku na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Cechy


nie jest tłusty

Adres zwrotny


SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Przechowywanie


Termin ważności: na spodzie opakowania (MAN-data produkcji, EXP-data ważności).

Przygotowanie i stosowanie


Przed użyciem należy przeczytać załączoną instrukcję. Dozowanie i sposób użycia: Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Trzymając pojemnik w odległości 15-20 cm nad skórą rozpylić produkt (ok. 1 g na 645 cm2 skóry; 0,23 mg DEET/cm2 skóry) na odsłonięte części ciała: dorośli i dzieci powyżej 12 lat: ręce, szyja, przedramiona, górna część stóp; dzieci w wieku 2-12 lat: twarz, szyja, górna część stóp. Na twarz nanosić za pomocą dłoni omijając okolice oczu i ust. Stosować maksymalnie 2 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, a u dzieci w wieku 2-12 lat nie częściej niż 1 raz dziennie. Nie stosować na dłonie dzieci poniżej 12 lat. Nie stosować dzieci poniżej 2 lat. Do użytku zewnętrznego. Nie stosować pod ubraniem. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie stosować w miejscach, w których produkt może mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Przed jedzeniem, piciem lub paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Po powrocie do domu umyć mydłem i wodą spryskaną skórę. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie spryskiwać produktem plastikowych, malowanych mebli, zegarków, powierzchni i lakierowanych (również w samochodzie). Aby ograniczyć ukąszenia komarów, zaleca się okrycie pozostałych części ciała ubraniem.

Logotypy stron trzecich.


Green Dot

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Aerozole, Pułapka na muchy


Do góry